KAPACITETET

Kapacitetet Tona

null

Kapacitetet Financiare

Politikat dhe procedurat financiare janë hartuar në një mënyrë që siguron menaxhim efektiv të burimeve financiare të "Për një Shqipëri të shëndetshme". Kohët e fundit me ndihmën e SOROS, REC (Ambasada Holandeze) dhe Bashkisë Elbasan dhe kohët e fundit nga SIDA, projekti i financuar nga Partneriteti në Shëndetësi për Programin e Ballkanit Perëndimor, shoqata ka zhvilluar ekuilibrin dhe menaxhimin progresiv të sistemit financiar.

Bordi sëbashku me donatorët kryesorë vlerëson menaxhimin financiar, kontrollin e burimit të brendshëm dhe llogaritjet financiare.

Buxheti vjetor përgatitet në kuadrin e hartuar nga Partneriteti në Shëndetësi dhe paraqitet nga menaxheri tek Bordi.

Shoqata ka llogari bankare në Lekë / Euro / Dollar në Bankën Kombëtare Tregtare të Shqipërisë, dega e Elbasanit për veprim në projektet e financuara nga organizatat donatore. Të gjitha kontrollet bankare dhe transferimet miratohen nga Drejtori Ekzekutiv dhe Menaxheri Ekonomik. Përfaqësuesi financiar mban një fond prej 1.000 euro si kursim. Të dhënat ekonomike mbahen në programin Alpha. Bono përdoret për mbajtjen e shënimeve të të dhënave financiare të organizatës.

Shoqata përgatit raporte mujore të shpenzimeve dhe raporteve të transaksioneve të cilat vlerësohen nga Departamenti Financiar i Donatorëve. "Për një Shqipëri të Shëndetshme" është në gjendje të përgatisë buxhetet e projektit, të sigurojë ndihmë fizike dhe sigurime shoqërore për punonjësit, të shkëmbejë para me kohë dhe të sigurojë të dhëna dhe raporte financiare.

null

Kapaciteti Teknik

"Për një Shqipëri të Shëndetshme" synon të promovojë mënyrat e jetesës me efikasitet në komunitet dhe të lobojë për standarde më të larta të shëndetit për nëngrupet sociale. Stafi i disiplinuar përbëhet nga pediatër, epidemiologë, obstetër, punonjës socialë dhe kontabilist. Janë dy persona me orar të plotë dhe pesë me kohë të pjesshme. Stafi është i ndjeshëm për aplikimin e modelit social dhe përpiqet të promovojë mbështetjen më të përshtatshme sipas nevojave të çdo rasti. I gjithë stafi është i specializuar në fushën e trajnimit mjekësor dhe pasojat e dëmshme. Praktikantët janë prindërit, studentët, anëtarët e familjes që ofrojnë kohën dhe angazhimin e tyre. Shoqata punon ngushtë me Qendrën Mjekësore të Elbasanit, Fakultetin e Fëmijës në Elbasan, Forumin e Gruas dhe World Vision dhe komunitetin. Shoqata është e hapur për bashkëpunime me çështje të tjera shëndetësore, sociale dhe mjedisore dhe ka zhvilluar marrëdhënie të mira me shkollat, qendrat mjekësore, OJQ-të, punonjësit socialë, komunitetin dhe gjithashtu njerëzit që kanë interes të veçantë në këtë fushë.
null

Kapaciteti menaxherial

1719/5000 "Për Shqipërinë e Shëndetshme", është një organizatë pa anëtarësim të udhëhequr nga bordi, i cili është organi më i lartë i shoqatës. Anëtarët e bordit shqyrtojnë politikat dhe procedurat e shoqatës, marrin vendime për çështjet financiare dhe menaxhojnë të gjitha çështjet e tjera. Bordi përbëhet nga shtatë anëtarë që kanë prejardhje të ndryshme dhe kanë profesione të ndryshme me një interes të veçantë në problemet që kanë të bëjnë me shëndetin dhe shoqërinë. Bordi i Drejtorëve përfaqësohet nga persona me përvojë pune në institucione të specializuara si Qendra Mjekësore Qendrore (drejtori ekzekutiv dhe kreu i departamentit të pediatrisë), Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik (zëvendës-drejtor dhe udhëheqës i shëndetit riprodhues në Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik). Drejtori ekzekutiv kryen menaxhimin e përgjithshëm të Shoqatës, ndihmon bordi në marrjen e vendimeve dhe siguron shpenzimet efikase të fondeve, merret me rekrutimin e punonjësve. Drejtori Ekzekutiv është anëtar i bordit dhe partnerëve të tjerë. Rolet dhe përgjegjësitë e Koordinatorit të "Për një Shqipëri të Shëndetshme" janë të planifikojnë, organizojnë dhe udhëheqin implementimin e grupit të programit për mobilizim dhe të mbështesin OJQ-të lokale në fushën e problemeve sociale dhe shëndetësore në prefekturën e Elbasanit dhe më gjerë. Bordi takohet të paktën katër herë në vit. Kjo u lejon anëtarëve të diskutojnë, rishikojnë, monitorojnë dhe miratojnë programin vjetor të punës, të mbajnë përdorimin e duhur dhe efektiv të fondeve dhe të zhvillojnë strategji dhe politika afatshkurtra dhe afatgjata. Shoqata ka zhvilluar procedura të shkruara për monitorimin, planifikimin e buxhetit, përdorimin e fondeve dhe politikat për raportet financiare.
null

Politikat e Stafit

Politika e stafit të përgjithshëm është në përputhje me Ligjin Shqiptar të Punës. Shoqata siguron që stafi i saj të jetë i pajisur me nivele të larta kualifikimi dhe kompetenca profesionale të nevojshme për arritjen e objektivave të përcaktuara për projektin.

Rekrutimi dhe deponimi i stafit është në përputhje me parimet e transparencës, konkurrueshmërisë dhe qëndrueshmërisë. Drejtori Ekzekutiv përcakton vlerësimin vjetor të zhvillimit të stafit gjatë kohës, pasqyron për ngjarjet e ndodhura dhe identifikon prioritetet e stafit për ngritjen e kapaciteteve. Shoqata ruan dosjet për çdo punonjës që punon me kohë të pjesshme ose me kohë të plotë. Stafi profesional i shoqatës është i trajnuar mirë dhe ka kapacitetet dhe aftësitë e duhura.

Misioni dhe Vizioni yne!

null

Misioni

Misioni i “Per nje Shqiperi te Shendetshme” (FHA)

Misioni i “Per nje Shqiperi te Shendetshme” (FHA) është të punojë për përmirësimin e kujdesit mjekësor dhe mbrojtjen e mjedisit, si e drejtë themelore e njerëzve për të gjithë shqiptarët pa diskriminim të besimit, të ardhurave ose strehimit, duke përmirësuar kulturën mjekësore në të gjitha grupet dhe moshat e shoqëri dhe si një nivel i kërkuar i kushteve të jetesës.

null

Vizioni

Visioni i “Per nje Shqiperi te Shendetshme” (FHA)

Vizioni i “Per nje Shqiperi te Shendetshme” (FHA) është rritja e nivelit të kulturës mjekësore në të gjitha nivelet e shoqërisë, ngritja e vetëdijes për parandalimin e faktorëve të rrezikut për sëmundjet aktuale dhe nivelin e ndotjes së mjedisit.

sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian