AKTIVITETET

Aktivitetet Tona

 • (2016-2017) - Edukimi i vazhdueshëm për staf mjekesor dhe infermieror.

  Projekti :Edukimi i vazhdueshëm për mjek dhe stafin infermieror në Elbasan, Librazhd, Peqin, Pogradec, Lushnje, Gjirokastër, Peshkopi, Burrel.

  Tema:Rritja e nivelit teorik dhe praktik të mjekëve dhe stafit mjekësor me të reja në patologji të ndryshme dhe emergjenca për t'i shërbyer më mirë komunitetit në të gjitha moshat FHA dhe Urdhri i Mjekut dhe Drejtoria e Kujdesit Shëndetësor Rajonal.  7,500 euro

 • (2014-2015) - Mbështetje e rekomanduar për Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Policinë e Shtetit.

  Mbështetje e sugjeruar për Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Policinë e Shtetit për policinë në Komunitet. Granti 5,000 euro

 • (2014-2015) - Promovimi dhe rritja e infrastrukturës në zonat turistike të Elbasanit

  ABC Foundation 650,000 ALL.

 • (2014-2015) - Trajnimi i plotë për stafin në kujdesin shëndetësor parësor

  REGARDING MEDICAL CONTROL- package based on population 40-65 years of age for the district of Elbasan. Grant 2,100,000 ALL.

 • (2013-2014) - Përmirëso mjedisin që na rrethon

  Titulli i projektit: Të rritet ndërgjegjësimi i të rinjve për të përmirësuar mjedisin që na rrethon. Granti REC 650,000 lekë.

 • (2012-2013) - Nxitja dhe inkurajimi i arsimit profesional për të rinjtë e qytetit dhe të fshatit

  Granti i ABC Foundation 750,000 Lekë.

 • (2011-2012) - Promovimi dhe mbrojtja e Parkut Kombëtar të Shebenik Jabllanicës.

  Granti i dhënë nga PPNEA 5,000 EUR.

 • (2008-2009) - Sipërfaqet e gjelbra për një jetë të shëndetshme

  Granti i dhënë nga REC në një shumë prej 3,850,000 EUR. Projekti u bashkëfinancua nga Bashkia e Elbasanit në një shumë prej 300,000 lekë.

 • (2008-2009) - Hartimi i një strategjie për cilësinë e ajrit për Qarkun e Elbasanit.

  Granti i dhënë nga Mileucontact dhe Bashkia Elbasan në shumën 4,500 Euro

 • (2006-2007) - Parandalimi i sëmundjeve të HIV / AIDS dhe IST në mesin e shërbimeve të uniformuara

  Qëllimi i projektit: Të parandalojë përhapjen e HIV / AIDS dhe të zvogëlojë nivelin e sjelljeve të rrezikshme në mesin e forcave të armatosura shqiptare. Grupet e synuara ishin ushtarët (të rinjtë) në shërbimin e uniformuar në disa rajone: Tiranë, Elbasan, Vlorë, Bera

  Granti i dhënë nga PNUD 15,000 USD

 • (2005-2006): Parandalimi i HIV / AIDS në mesin e grupeve me rrezik të lartë në Prefekturën e Elbasanit

  Grant fitoi nga AIDS në një shumë prej 29,998 EUR për zbatimin e projektit "Parandalimi i HIV / AIDS në grupet me rrezik të lartë në Prefekturën e Elbasanit". Projekti u mbështet nga Partneriteti në Programin e Shëndetit në Ballkanin Perëndimor për të luftuar HIV / AIDS.

  Qëllimi i projektit: Të rritet reagimi ndaj HIV / AIDS në prefekturën e Elbasanit, për të mbajtur përhapjen e HIV dhe për të parandaluar bartjen në të ardhmen.

  Grupet e synuara ishin grupet me rrezik të lartë, që banonin në prefekturën e Elbasanit: Punonjësit e Seksit, Burrat që kanë marrëdhënie seksuale me burra të tjerë, përdoruesit e drogës dhe emigrantët.

  Rezultatet kryesore të projektit ishin:

  Niveli i njohurive dhe praktikës në parandalimin e HIV / AIDS u zbatua në grupet e fokusit dhe në vlerësimet sasiore, me qëllim identifikimin e defekteve kryesore në informacion dhe edukim.

  Janë bërë informacione bazat e mundshme dhe sjelljet e rrezikshme që çojnë në infektimin me HIV dhe njohuritë e komuniteteve janë rritur.

  Strukturat u krijuan në edukimin për HIV / AIDS.

  Baza për krijimin e një qendre të konsultimit dhe testimit vullnetar në Elbasan (VCTC) u shtrua në spital.

 • 2004: Më shumë sipërfaqe të gjelbra për fëmijët tanë

  Granti i dhënë nga REC në shumën prej 9.850 euro për zbatimin e projektit Projekti u bashkëfinancua nga Bashkia Elbasan në një shumë prej 300,000 Lekë.

  Projekti synonte rritjen e ndërgjegjësimit të komuniteteve në zonën e Elbasanit për shkallën e efekteve të dëmshme të ndotjes dhe nevojën për të qenë pjesë e zgjidhjes, në vend që të priste ndryshime nga jashtë komuniteteve. Zonat e gjelbra të reja u krijuan si pjesë e këtij projekti.

 • 2003: Zbulimi i hershëm dhe parandalimi i kancerit të gjirit dhe kancerit të qafës së mitrës

  Granti i dhënë nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (Fondacioni Soros) në vlerë prej 6,230 dollarë për zbatimin e projektit.

  Grupi i synuar ishte gra në epokën riprodhuese. Fuqizimi i grave në menaxhimin dhe kontrollin e jetës së tyre ishte një nga rezultatet kryesore të projektit.

Misioni dhe Vizioni yne!

null

Misioni

Misioni i “Per nje Shqiperi te Shendetshme” (FHA)

Misioni i “Per nje Shqiperi te Shendetshme” (FHA) është të punojë për përmirësimin e kujdesit mjekësor dhe mbrojtjen e mjedisit, si e drejtë themelore e njerëzve për të gjithë shqiptarët pa diskriminim të besimit, të ardhurave ose strehimit, duke përmirësuar kulturën mjekësore në të gjitha grupet dhe moshat e shoqëri dhe si një nivel i kërkuar i kushteve të jetesës.

null

Vizioni

Visioni i “Per nje Shqiperi te Shendetshme” (FHA)

Vizioni i “Per nje Shqiperi te Shendetshme” (FHA) është rritja e nivelit të kulturës mjekësore në të gjitha nivelet e shoqërisë, ngritja e vetëdijes për parandalimin e faktorëve të rrezikut për sëmundjet aktuale dhe nivelin e ndotjes së mjedisit.

sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian